مصرف این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی شود، لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد خودداری نمایید

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده، به پزشک و یا بیمارستان مسمومین مراجعه نمایید

از مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای حاوی استامینوفن خودداری نمایید

-- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید

-- دارو را در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید