محصولات مرتبط

-- قبل از مصرف قطره چکان را خوب بشویید

-- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده، بلافاصله به پزشک یا بیمارستان مسمومین مراجعه نمایید

-- از مصرف همزمان این دارو با سایر فرآورده های حاوی استامینوفن خودداری نمایید

-- فروش بدون نسخه پزشک ممنوع می باشد

-- دارو را دور از نور و در دمای کتر از 30 درجه سلسیوس نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید

-- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید

-- پس از باز کردن در ظرف و قرار دادن قطره چکان بر روی آن، دارو به مدت 1 ماه قابل استفاده می باشد