-- ر دمای کمتر از 30 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید

-- فرآورده را از دسترس اطفال دور نگه دارید

-- از مصرف فرآورده بعد از تاریخ انقضا خودداری نمایید