قطره خوراکی برای کودکان

به منظور جلوگیری از تیره شدن دندان ها، فرآورده را در قسمت انتهایی زبان ریخته و سپس مقداری آب یا آبمیوه به کودک بنوشانید و یا با آب یا آبمیوه مخلوط نمایید

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده، به پزشک و یا بیمارستان مسمومین مراجعه کنید

-- ر دمای کمتر از 30 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید

-- فرآورده را از دسترس اطفال دور نگه دارید

-- پس از باز کردن در ظرف و قرار دادن قطره چکان بر روی آن، فرآورده به مدت یک ماه قابل استفاده می باشد